Irregular verbs

Here are some of the most common irregular verbs:

Be - kaankaan كا َن

The verb 'to be' does not exist in the present tense. It is used only in the perfect and Ha-imperfect forms.

EnglishPronounPerfectHa-Imperfect
I'anaaacnaa
أناَ
kuntkunt
كـُنت
hakoonhakwn
هـَكون
we'ihnaiicHnaa
إحناَ
kunnakunna
كـُنَّ
hankoonhankwn
هـَنكون
you (m)'intaiicnta
إنتَ
kuntkunt
كـُنت
hatkoonhatkwn
هـَتكون
you (f)'intiiicnti
إنتِ
kuntikunty
كـُنتي
hatkoonihatkwny
هـَتكوني
you (pl)'intuiicntoo
إنتوا
kuntuhkuntuh
كـُنتـُه
hatkoonuhhatkwnuh
هـَتكونـُه
hehuwwahuwwa
هـُوَّ
kaankaan
كا َن
haykoonhaykwn
هـَيكون
shehiyahiya
هـِيَ
kaanitkaanit
كا َنـِت
hatkoonhatkwn
هـَتكون
theyhummahummaa
هـُمّاَ
kanoohkaanwh
كا َنوه
haykoonuhhaykwnuh
هـَيكونـُه

Eat- kulkul كـُل

kul has irregular imperfect froms

PronounPerfectImperfectImperativeActive
Participle
'anaaacnaa
أناَ
kaltkalt
كـَلت
aakulaakul
ا َكـُل
ihnaiiHnaa
ا ِحناَ
kalnakalnaa
كـَلناَ
naakulnaakul
نا َكـُل
'intaiicnta
إنتَ
kaltkalt
كـَلت
taakultaakul
تا َكـُل
kulkul
كـُل
'intiiicnty
إنتي
kaltikalty
كـَلتي
taklitakly
تـَكلي
koolikwly
كولي
'intuiicntoo
إنتوا
kaltukaltoo
كـَلتوا
kalukaloo
كـَلوا
kulwkulw
كـُلو
huwwahuwwa
هـُوَّ
kalkal
كـَل
yaakulyaakul
يا َكـُل
hiyahiya
هـِيَ
kalitkalit
كـَلـِت
taakultaakul
تا َكـُل
hummahummaa
هـُمّاَ
kalwkalw
كـَلو
yakloohyaklwh
يـَكلوه

Take- KudKud خـُد

Kud has irregular imperfect froms

PronounPerfectImperfectImperativeActive
Participle
'anaaacnaa
أناَ
KudtKudt
خـُدت
aaKudaaKud
ا َخـُد
ihnaiiHnaa
ا ِحناَ
KadnaKadnaa
خـَدناَ
naaKudnaaKud
نا َخـُد
'intaiicnta
إنتَ
KudtKudt
خـُدت
taaKudtaaKud
تا َخـُد
KudKud
خـُد
'intiiicnty
إنتي
KadiKady
خـَدي
taKditaKdy
تـَخدي
KudtiKudty
خـُدتي
'intuiicntoo
إنتوا
KadtwKadtw
خـَدتو
KadtwKadtw
خـَدتو
KudwKudw
خـُدو
huwwahuwwa
هـُوَّ
aaKadaaKad
ا َخـَد
yaaKudyaaKud
يا َخـُد
hiyahiya
هـِيَ
KaditKadit
خـَد ِت
taaKudtaaKud
تا َخـُد
hummahummaa
هـُمّاَ
aaKaduaaKadoo
ا َخـَدوا
yaKduhyaKduh
يـَخد ُه

Come- gihgih جـِه

PronounPerfectImperfectImperativeActive
Participle
'anaaacnaa
أناَ
geetgyt
جيت
'egieegy
آجي
ihnaiiHnaa
ا ِحناَ
geenagynaa
جيناَ
neeginygy
نيجي
'intaiicnta
إنتَ
geetgyt
جيت
teegitygy
تيجي
taAaalataAaala
تـَعا َلَ
gaaigaay
جا َي
'intiiicnty
إنتي
geetigyty
جيتي
teegitygy
تيجي
taAaalitaAaaly
تـَعا َلي
gaayagaayaa
جا َياَ
'intuiicntoo
إنتوا
geetugytoo
جيتوا
teegutygoo
تيجوا
taAalutaAaaloo
تـَعا َلوا
gayyingayyin
جـَييـِن
huwwahuwwa
هـُوَّ
gihgih
جـِه
yigiyigy
يـِجي
hiyahiya
هـِيَ
gaatgaat
جا َت
tigitigy
تـِجي
hummahummaa
هـُمّاَ
goomgwm
جوم
yiguyigoo
يـِجوا

Give- iddaiddY ِدّى

PronounPerfectImperfectImperativeActive
Participle
'anaaacnaa
أناَ
'ideetiicdyt
إديت
addiaaddy
ا َدّي
ihnaiiHnaa
ا ِحناَ
'iddeenaiicddynaa
إدّيناَ
niddiniddy
نـِدّي
'intaiicnta
إنتَ
'iddeetiicddyt
إدّيت
tidditiddy
تـِدّي
'iddiiicddy
إدّي
'intiiicnty
إنتي
'iddeetiiicddyty
إدّيتي
tidditiddy
تـِدّي
'idditiicddit
إدّ ِت
'intuiicntoo
إنتوا
'iddeetuiicddytoo
إدّيتوا
tiddutiddoo
تـِدّوا
'idduiicddoo
إدّوا
huwwahuwwa
هـُوَّ
'iddaiicddY
إدّى
yiddiyiddy
يـِدّي
hiyahiya
هـِيَ
'iddeetiicddyt
إدّيت
tidditiddy
تـِدّي
hummahummaa
هـُمّاَ
'idduiicddoo
إدّوا
yidduyiddoo
يـِدّوا

fall- wi'iAwiqiA و ِقـِع

Note the irregular imperfect.

PronounPerfectImperfectImperativeActive
Participle
'anaaacnaa
أناَ
wi'iAtwiqiAt
و ِقـِعت
aa'aAaaqaA
ا َقـَع
ihnaiiHnaa
ا ِحناَ
wi'iAnawiqiAnaa
و ِقـِعناَ
nu'aAnuqaA
نـُقـَع
'intaiicnta
إنتَ
wi'iAtwiqiAt
و ِقـِعت
tu'aAtuqaA
تـُقـَع
waa'iAwaaqiA
وا َقـِع
'intiiicnty
إنتي
wi'iAtiwiqiAty
و ِقـِعتي
tu'aAituqaAy
تـُقـَعي
wa'AitwaaqAit
وا َقعـِت
'intuiicntoo
إنتوا
wi'iAtuwiqiAtoo
و ِقـِعتوا
tu'aAutuqaAoo
تـُقـَعوا
wa'AeenwaaqAyn
وا َقعين
huwwahuwwa
هـُوَّ
wi'iAwiqiA
و ِقـِع
yu'aAyuqaA
يـُقـَع
hiyahiya
هـِيَ
wi'AitwiqAit
و ِقعـِت
tu'aAtuqaA
تـُقـَع
hummahummaa
هـُمّاَ
wi'AuwiqAoo
و ِقعوا
yu'aAuyuqaAoo
يـُقـَعوا

stand- wi'ifwiqif و ِقـِف

Note the irregular imperfect.

PronounPerfectImperfectImperativeActive
Participle
'anaaacnaa
أناَ
wi'iftwiqift
و ِقـِفت
aa'afaaqaf
ا َقـَف
ihnaiiHnaa
ا ِحناَ
wi'ifnawiqifnaa
و ِقـِفناَ
nu'afnuqaf
نـُقـَف
'intaiicnta
إنتَ
wi'iftwiqift
و ِقـِفت
tu'aftuqaf
تـُقـَف
oo'afuuqaf
ا ُقـَف
waa'ifwaaqif
وا َقـِف
'intiiicnty
إنتي
wi'iftiwiqifty
و ِقـِفتي
tu'afituqafy
تـُقـَفي
oo'afiuuqafy
ا ُقـَفي
waa'iftiwaaqifty
وا َقـِفتي
'intuiicntoo
إنتوا
wi'iftuwiqiftoo
و ِقـِفتوا
tu'afutuqafoo
تـُقـَفوا
oo'afuuuqafoo
ا ُقـَفوا
wa'feenwaaqifyn
وا َقـِفين
huwwahuwwa
هـُوَّ
wi'ifwiqif
و ِقـِف
yu'afyuqaf
يـُقـَف
hiyahiya
هـِيَ
wi'fitwiqfit
و ِقفـِت
tu'aftuqaf
تـُقـَف
hummahummaa
هـُمّاَ
wi'fuwiqfoo
و ِقفوا
yu'afuyuqafoo
يـُقـَفوا